Sociale veiligheid

Sociaal onveilig gedrag is gedrag van alle tijden en leeftijden. Het kan vergaande invloed hebben op mensen. Zeker is dat het voor niemand een veilige situatie is bij pestgedrag; immers, ieder kan elk moment slachtoffer worden. Enige onveiligheid in groepen is er altijd, complete veiligheid is niet te garanderen. Belangrijk is wel dat we een optimale situatie nastreven voor alle leerlingen in de school. 

Onze anti-pestcoördinatoren

Agaath van Wensen

MT / Leerkracht groep 1/2B en 1/2C

Meer info

Wendy Fok

Leerkracht groep 4

Meer info
Preventie

Ons beleid Sociale Veiligheid is met name gericht op het voorkomen (preventie) van onveilige situaties en het tijdig opsporen en oplossen ervan. Daartoe doen wij het volgende:

 • Heldere regels en afspraken en consequent hanteren daarvan: zie schoolgids, gedragsprotocol en gedragscode OPOO.
 • Naast de normale observaties van sociaal gedrag, volgen wij de kinderen middels het sociaal volgsysteem: observaties die worden bijgehouden in een digitaal systeem ‘Zien’.
 • Lessen in sociale vorming aan de hand van de methode: Leerlingen leren conflicten hanteren. Hierin leren kinderen op een adequate manier omgaan met conflicten. 
 • Als er sprake is van een conflict of pestgedrag, hanteren wij de methode Mediation door leerlingen. Het schema hieronder wordt daarbij gebruikt.

 • Kinderen leren hun gedachten en gevoelens onder woorden brengen en ontwikkelen empathie voor de ander omdat zij elkaar beter leren kennen en het effect van hun gedrag op elkaar leren begrijpen. Op langere termijn heeft het een preventief effect omdat conflicten diepgaand worden opgelost.
 • De methode Kwink wordt gebruikt om te praten over gevoelens.

Anti-pest protocol

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij, als het zich voordoet, onder ogen willen zien en serieus aanpakken. Hieronder volgt enige uitleg over pesten.

Pesten is:

 • langdurig en herhaaldelijk
 • vaak in groepsverband
 • machtsongelijkheid
 • steeds gericht op dezelfde persoon

Plagen is:

 • van korte duur
 • niet in groepsverband
 • gelijkwaardig
 • geen vast doelwit

Pestgedrag uit zich op diverse manieren:

 • Bijnaam gebruiken
 • Zogenaamd leuke opmerkingen maken
 • Voortdurend iemand ergens de schuld van geven
 • Briefjes over een ander doorgeven
 • Beledigen
 • Bedreigen
 • Opmerkingen maken over de kleding
 • Isoleren en negeren
 • Buiten school opwachten
 • Achterna gaan
 • Naar het huis van de gepeste gaan
 • Bezittingen afpakken
 • Verbaal geweld (schelden of schreeuwen) of fysiek geweld
 • Pesten via sociale media
Aanpak van pesten op school

Om pestgedrag vroegtijdig aan te pakken, doen wij het volgende:

 • Het onderwerp pesten/buitensluiten/conflicten wordt met de kinderen in alle groepen besproken in de eerste drie maanden van het schooljaar (of vaker), middels de methode: Leerlingen leren conflicten hanteren.
 • Pesten zien we als probleem, dat door alle direct betrokkenen wordt opgepakt: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en ouders middels Mediation voor leerlingen.
 • Wanneer de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, wordt een interne contactpersoon of externe instantie ingeschakeld. Op De Vogels zijn
 • twee interne contactpersonen aangesteld, namelijk: Agaath van Wensen en Wendy Fok. 
Tips voor ouders

Gepeste kind

 • Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind, gericht op oplossing van het probleem.
 • Spreek met de leerkracht(en) van de kinderen en zo nodig met de intern begeleider of directie.
 • Stimuleer de leerling om naar de leerkracht te gaan.

De ouders van pesters

 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
 • Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.

De ouders van alle kinderen

 • Houd rekening met de gevoelens van (de ouders van) het gepeste kind, de meelopers en de pesters.
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen.
Algemene regels
 • Wij luisteren naar elkaar.
 • Wij spelen en werken met elkaar. Iedereen mag meedoen.
 • Wij spreken de ander aan bij zijn of haar echte naam, dus geen bijnaam.
 • Wij hebben allemaal wel eens ruzie, maar we doen ons best om een ruzie uit te praten.
 • Wij doen niet iets bij een ander dat we zelf ook niet willen.
 • Wij komen niet aan elkaars spullen zonder te vragen.
 • Wij gaan naar de juf of meester als er iets gebeurt en er zelf niet uitkomen.
 • Wij gaan zorgvuldig met de spullen van elkaar of de school om.
 • Wij helpen/troosten iemand die iets vervelends heeft meegemaakt.
 • We stoppen, wanneer iemand stop zegt.

Pestprotocol

 

 

Protocol gedrag, schorsen en verwijderen