Medezeggenschapsraad

Contact: mr@obsdevogels.nl

Wat doet de MR?

Het doel van de MR is om mee te praten over beslissingen en onderwerpen die van belang zijn voor personeel, ouders en kinderen van de school. Hierdoor kan de MR invloed uitoefenen op het beleid dat de school uitvoert. Het is de taak van de MR om te letten op de consequenties die een besluit heeft voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Dus zowel voor kinderen, ouders als het gehele personeel van de school.

De MR heeft ook tot doel om de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school zoveel mogelijk te bevorderen. Zodat iedereen die bij de school betrokkenen is, op de hoogte is van wat er binnen de school gaande is en daarop kan reageren.

 

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een even aantal leden, gelijk verdeeld over ouders en personeel. De MR van de OBS De Vogels bestaat uit zes personen: drie personeelsleden en drie ouders.

De leden van de MR worden gekozen door en uit de geleding (ouders- of personeelsgeleding) waartoe zij behoren. Hiervoor worden verkiezingen uitgeschreven. Ieder lid stelt zich, in principe, beschikbaar voor een termijn van twee jaar. Na die termijn kan het MR-lid zich herkiesbaar stellen.

Leden personeel: Menno de Haas (leerkracht), Jannicke Semertzidis (leerkracht), Wendy Fok (leerkracht).

Leden ouders: Dzanela Hulic, Rianne Ravensbergen en Jarik Toet (voorzitter MR)

 

Hoe werkt de MR?

We vergaderen zo’n 5 keer per jaar. Dan bespreken we allerlei schoolse zaken. Bij een groot deel van de vergadering is Michelle van der Meer, onze directeur, aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven over de onderwerpen op de agenda. Zij is er niet bij als we besluiten nemen tot instemming of advies. We vergaderen van 19.30 tot 22.00 uur in de teamkamer van ons schoolgebouw. De vergaderingen staan in de agenda vermeld. Je bent altijd van harte welkom om als toehoorder een MR-vergadering bij te wonen.

De vier openbare basisscholen in Oegstgeest participeren ook in een GMR, waarin uit elke MR een ouder en een leerkracht zitting hebben. De GMR bespreekt onderwerpen met een gemeenschappelijk belang voor alle openbare scholen. De GMR krijgt minstens twee keer per jaar de gelegenheid om de algemene gang van zaken bij de openbare basisscholen of eventueel bijzondere problemen met het schoolbestuur te bespreken.

 

Wil je iets kwijt aan de MR?

Als MR vertegenwoordigen wij alle ouders en alle personeelsleden. Jou dus ook! Wil je iets met ons bespreken? Spreek ons dan aan op het schoolplein of stuur een mailtje naar mr@obsdevogels.nl

 

Dit hebben we besproken in de MR

Klik op onderstaande knop om de agenda en notulen van de MR in te zien.

agenda en notulen MR