Lesprogramma

We bieden de kinderen een goede basis op het gebied van lezen, rekenen en taal

 

Ondernemend

Ondernemend in onderwijs is ons motto. We willen de kinderen, naast een goede basis op het gebied van lezen, rekenen en taal, ook vaardigheden meegeven die passen bij een ondernemende houding. We verstaan hieronder samenwerken, informatie opzoeken en kritisch bekijken, hulp vragen, fouten leren en durven maken en het presenteren van jezelf en hetgeen je geleerd hebt. Vanuit deze houding werken we aan het vormgeven van ons onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. 

Naast het aanleren van de vaardigheden, ondernemen we ook echt met de kinderen tijdens ons jaarlijkse project ondernemen. Gedurende dit project starten de kinderen in alle groepen echte ondernemingen, waarbij ze bedrijfsplannen maken en producten ontwikkelen voor de verkoop. De opbrengst van ons project gaat naar Day for Change

Hiervoor is een goede basis essentieel, deze lichten we hieronder aan u toe.

 

Lezen

Op school is er veel aandacht voor lezen. De schoolbibliotheek heeft een centrale plek in het gebouw en biedt een aantrekkelijk aanbod aan verschillende leesboeken. De kinderen starten de schooldag met lezen. Dit kan zijn lekker lezen in een zelfgekozen boek, hardop lezen met de groep, een maatje of tutor. 

Daarnaast bieden we de kinderen vanaf groep 4, als ze de basis van het lezen aangeleerd hebben, het lezen aan door middel van teksten en boeken die passen binnen het thema dat ook centraal staat bij wereldoriëntatie. Hiervoor maken we gebruik van Blink lezen, binnen deze methode komt zowel het technisch als het begrijpend lezen aan bod. De boeken die de kinderen met de hele klas lezen binnen een thema worden ook eigendom van de kinderen.  

 

Rekenen

Bij rekenen werken we met de leerlijnen die zijn opgesteld door het SLO. Per les staat een nieuwe leerdoel centraal. De kinderen krijgen instructie over dit nieuwe leerdoel volgens het expliciete directe instructie (EDI) model. In dit model is veel aandacht voor interactie en controle van begrip bij de kinderen. Na de instructie maken de kinderen de verwerking via Snappet, dit is een adaptief verwerkingsprogramma. Per opgave krijgen de kinderen directe feedback over het gegeven antwoord. Daarnaast is het programma adaptief om aan te sluiten bij de groei van de leerling en tevens succeservaringen te geven aan de kinderen. Om met deze software te werken krijgen alle kinderen vanaf groep 4 de beschikking over een Chromebook van school uit.  

 

Taal

Een deel van de verwerking van de taallessen wordt ook gedaan in Snappet. Daarnaast hebben we uiteraard aandacht voor het schrijven, stellen en spellen. Een dictee en het schrijven van een creatieve tekst horen ook bij taal. Waar mogelijk laten we deze opdrachten aansluiten bij het thema dat centraal staat in de groep. 

We geven lessen Engels vanaf de start bij ons op school in groep 1/2. We gebruiken hiervoor de methode Groove.me. In deze lessen komen veel populaire liedjes voorbij. Aan de hand van de liedjes leren de kinderen de basis van spreken, luisteren en schrijven in het Engels.   

 
Thematisch

Vanaf de start bij ons op school krijgen de kinderen projecten waarin een thema centraal staat. Bij de groepen 1/2 zijn deze gericht op de wereld om je heen; familie, de seizoenen, beroepen, etc. Binnen een thema worden de boeken en werkjes gekozen. De klas vult zich langzaam met het thema en deze krijgt hierdoor voor de kinderen steeds meer betekenis en invulling.

Voor de wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode Blink geïntegreerd. Binnen de thema's bieden we de kinderen de benodigde basiskennis aan voor een thema vanuit de verschillende vakken. De leerkracht informeert en inspireert de kinderen over het thema. Vanuit deze basis gaan de kinderen in groepjes aan de slag met een eigen onderzoeksvraag. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens dit proces. Aan het eind van een themaperiode presenteren de kinderen aan elkaar wat ze hebben geleerd. Hiervoor zijn verschillende vormen mogelijk en aangeleerd; presentatie, muurkrant, maquette, lapbook, blog, etc.

 
Voorstellingen

Om kinderen te stimuleren om ook hun talenten op het gebied van muziek en drama te ontwikkelen of in te zetten, maakt elke groep elk schooljaar een voorstelling. Voor het maken van deze voorstelling en de lessen muziek krijgen de kinderen hulp van onze vakdocent. In periodes krijgen ze lessen muziek of werken ze aan de voorstelling. Deze voorstelling wordt voor een deel van de andere groepen en de ouders gespeeld in onze aula.

 
Bewegingsonderwijs

De school is gebouwd bovenop de gymzaal, we hebben daardoor geen reistijd van en naar de lessen. De groepen 1/2 krijgen één keer in de week les van vakdocent gymnastiek en daarnaast ook lessen in de gymzaal van de groepsleerkrachten. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer in de week les van de vakdocent in de gymzaal. Tijdens deze lessen staat het plezier in bewegen en de algemene motorische ontwikkeling centraal. 

 

 

De Hopklas

De Hopklas is een klas waarin kinderen wekelijks één uur lang de ruimte wordt geboden om diverse talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen en met elkaar te delen. Het is niet de bedoeling dat de Hopklas wordt gezien als een “plusklas” waarin extra uitdaging wordt gegeven buiten de klas. Dit gebeurt altijd in de klas bij de eigen leerkracht.

Iedere 6 weken kijken de leerkrachten samen met de intern begeleiders welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname op basis van hun onderwijsbehoeften. Er is sprake van een tijdelijk arrangement; kinderen rouleren iedere 6 weken gedurende het jaar. Sommige kinderen kunnen datzelfde jaar terugkeren in de Hopklas. Kirsten evalueert de voortgang
van de kinderen met de groepsleerkracht en de intern begeleider. De groepsleerkracht koppelt dit zo nodig terug naar ouders.

In de Hopklas is er aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Ook kan de leerling werken aan een persoonlijk leerdoel welke is gericht op de executieve functies, het ontwikkelen van
vaardigheden m.b.t. de mindset en de sociaal emotionele vaardigheden. Denk hierbij aan doorzetten, geordend werken, concentreren en de lat niet te hoog willen leggen. Het “leren leren” staat hier centraal in het aanbod.

We noemen deze groep de Hopklas naar de Hop, een kleurrijke, stoere vogel met een grote kuif en symbool voor mooie talenten. Van de hopvogel kun je leren dat iedereen kwaliteiten heeft die nodig zijn om op een bepaald vlak succes te bereiken.

In de Hopklas krijgen de leerlingen opdrachten mee die in de eigen klas
gemaakt worden; er wordt geen huiswerk meegegeven.