Doelen van ons onderwijs


Op OBS De Vogels wordt aan diverse onderwijskundige doelen gewerkT

  1. Op toetsen Cito-leerlingvolgsysteem scoort minmaal 80% van de leerlingen voldoende (a,b,c score).
  2. Kinderen worden op en boven hun niveau uitgedaagd en hebben beschikking over het juiste materiaal.
  3. Onderwijskundige aspecten worden geoptimaliseerd, waaronder: coöperatief leren, Engels, wetenschap en techniek.

Speerpunten voor het schooljaar 2019-2020

Wij blijven onszelf verbeteren om het onderwijs te optimaliseren. Daarom verdiepen wij ons komend schooljaar in de volgende onderwerpen:
- We werken aan het opstellen van een duidelijke missie/visie voor De Vogels. - Begrijpend lezen en luisteren. We gaan werken met een inhoudsgerichte benadering voor begrijpend lezen, we zullen begrijpend luisteren stimuleren en aandacht besteden aan het vergroten van de woordenschat van de leerlingen. - De MuziekImpuls subsidie loopt dit schooljaar nog door en zal ingezet worden voor begeleiding bij de voorstellingen van de groepen, de eigen vaardigheid van de leerkrachten en co-teaching. - De projecten in het kader van wereldoriëntatie blijven we ontwikkelen en hierbij ligt de nadruk op het stimuleren van de ondernemende en onderzoekende houding. - Voor rekenen en taal zijn aparte commissies opgericht die zich onder andere bezig gaan houden met het werken met de  doelen en leerlijnen in Snappet. - Op De Vogels wordt al enige jaren Engels gegeven aan alle kinderen. Het komende jaar willen we de inzet en de doelen van dit vak opnieuw bepalen. - Door de extra inzet van uren voor de interne begeleiding (IB) zullen we aandacht besteden aan een passend inhoudelijk aanbod voor alle leerlingen in school, zowel voor de extra oefening als voor de extra uitdaging.  - We werken, onder leiding van de commissie voor sociaal emotioneel leren, aan een veilige school. We doen dit onder andere door aandacht te besteden aan de regels en verwachtingen, respect voor elkaar en onze omgeving, mediation en het stimuleren van zelfstandigheid. 

Sfeerimpressie

Zomerpleinfeest Joppendag 2
Zomerpleinfeest 2 Klokken